English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Cyfrifyddiaeth

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Victor Beer

Rheilffordd Ffestiniog & Ucheldir Cymru Mwy am Victor Beer
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyfrifyddiaeth

Victor Beer

Rheilffordd Ffestiniog & Ucheldir Cymru

Gweithiodd Victor yn llawn amser yn Ffestiniog & Welsh Highland Railway yn yr adran gyfrifon gan gwblhau'r un pryd ei Lefel 3 mewn Cyfrifeg. Ers hynny mae wedi symud i gwmni arall, CCICM lle mae yna fwy o gyfleoedd iddo i fynd ymlaen yn ei yrfa.

Yn ogystal â swydd lawn-amser ac astudio Prentisiaeth, wynebodd Victor hefyd nifer o heriau ar lefel bersonol, ond parhaodd ei brentisiaeth er gwaethaf yr anawsterau hyn ac roedd yn agored, gonest a phroffesiynol bob amser. Mae wedi dangos cryfder ac ymrwymiad ym mhob agwedd o'i fywyd.

Mae Victor yn chwarae rôl weithredol mewn grŵp cefnogi a sefydlwyd gan aelodau dosbarth wedi ei anelu at ddarparu cefnogaeth y naill i'r llall yn y dosbarth - helpu gyda chwestiynau am waith cartref, byd y dosbarth a datrys problemau gyda'i gilydd. Mae'n ceisio ennill dealltwriaeth ddofn o'r modylau sy'n cael eu dysgu drwy edrych am adnoddau ychwanegol i gefnogi ei ddysgu.

Bu holl waith caled Victor yn werth chweil gan iddo gwblhau'r AA lefel 3 gyda rhagoriaeth yn gyffredinol.

manual override of alt text

Natalie Elias

Williams Denton Cyf Mwy am Natalie Elias
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyfrifyddiaeth

Natalie Elias

Williams Denton Cyf

Mae Natalie yn gweithio ar gyfer cyfrifwyr siartredig, Williams Denton Cyf a thrwy gydol ei phrentisiaeth lefel 3 ceisiodd gydbwyso gweithio adre a mynd i'r gwaith ar adegau neilltuol yn ogystal ag astudio.

Mae adborth gan gyflogwr Natalie yn dangos ei bod yn aelod gwerthfawr o staff. Cefnogodd gleientiaid gyda chyngor ariannol drwy gydol y pandemig a deliodd gyda materion megis grantiau taliadau ffyrlo a threth ar gyfer grŵp deiliaid diddordeb ehangach.

Roedd Natalie yn cyflawni ar lefel uchel bob amser, gan ennill marciau yn yr 80% a'r 90% uchel, felly roedd yn syndod na phasiodd un o'i arholiadau terfynol, gan fethu o drwch blewyn o ychydig ganrannau. Mae'n dyst i gymeriad Natalie iddi ail-sefyll yr arholiad ar y cyfle nesaf gan ennill marc gwych o 81%.

Mae Natalie ers hynny wedi mynd ymlaen i'r brentisiaeth uwch, mae ei phenderfyniad i beidio â gadael i unrhyw rwystrau ei bwrw oddi ar ei hechel yn dyst i'w phenderfyniad.

manual override of alt text

Dawn Parry

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru Mwy am Dawn Parry
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyfrifyddiaeth

Dawn Parry

Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru

Mae Dawn yn derfynwraig deilwng ar gyfer y Wobr Prentis Cyfrifeg y Flwyddyn oherwydd ei hymrwymiad i'w hastudiaethau a'i hagwedd o "ddal ati". Dechreuodd ei lefel 3 yn Hydref 2020 wedi gorffen ei lefel 2 ynghanol y pandemig Covid; drwy gydol ei hastudiaethau gweithiodd mewn rôl allweddol yng Ngwasanaeth Tân Gogledd Cymru fel swyddog Cyllid.

Gan ddangos ymrwymiad nodweddiadol i'w gwaith, gweithiodd Dawn yn hyblyg rhwng y cartref a'r swyddfa gan ddarparu cefnogaeth ychwanegol i'r sefydliad a alluogodd barhad yn y gwasanaeth hanfodol hwn mewn amserau heriol.

O ran yr astudio cafodd Dawn y Lefel 3 yn her o ran yr amser y gallai ei neilltuo i baratoi ar gyfer yr arholiad. Er gwaethaf methu rhai o'i arholiadau y tro cyntaf, gweithiodd Dawn yn galed i gyrraedd y safon ofynnol a gyda chefnogaeth adolygodd ei chanlyniadau a gwnaeth y gwaith angenrheidiol i basio, gwneud cynnydd a datblygu ei sgiliau cyllid ymhellach.

Diolch i'w holl waith paratoi, pan safodd ei arholiad diwedd y flwyddyn fe basiodd Dawn ef ar y cynnig cyntaf. Mae ei hagwedd gadarnhaol mewn amgylchedd heriol, a'r gwelliannau mawr a wnaeth drwy gydol y brentisiaeth yn gwneud i Dawn sefyll allan ymysg ei chyfoedion.

Gweler ein henillwyr blaenorol