English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Adeiladwaith

YN ÔL2023 Nominees

manual override of alt text

David Beck

vale of rheidol railway Mwy am David Beck
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Adeiladwaith

David Beck

vale of rheidol railway

Roedd David yn fyfyriwr gweithgar, yn chwilio am fwy o wybodaeth trwy’r amser ac roedd wedi ymrwymo i ehangu’r elfen wybodaeth bynciol yn ogystal ag ymrwymo i’r rhaglen hyfforddiant ymarferol. Cwblhaodd David ei waith ymarferol i gyd i safon uchel iawn yn ystod ei hyfforddiant. Cwblhaodd ei arholiadau i gyd gan ennill graddau da ar draws yr unedau. Cynhyrchodd David eitemau gwaith saer o safon uchel yn ei weithle, a chefais i gyfle i’w gweld pan oeddwn i ar ymweliadau safle ac wrth arsylwi. Roedd ei gefnogwyr yn gefnogol iawn ohono, gan gynnig profiadau gwych iddo a rhoi amrediad o dasgau gwaith saer heriol iddo. Mae wedi symud ymlaen bellach i’r cam nesaf yn ei hyfforddiant, Fframwaith Prentisiaeth Lefel 3 mewn saernïaeth bensaernïol.

manual override of alt text

Gwion Jones

Andrew Stone Plumbing & Heating Mwy am Gwion Jones
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Adeiladwaith

Gwion Jones

Andrew Stone Plumbing & Heating

Roedd Gwion yn weithgar, yn frwdfrydig ac wedi ymrwymo i’w waith. Roedd yn cystadlu mewn cystadlaethau yn ystod ei gyfnod yn Grŵp Llandrillo gan ddod yn Bencampwr Cymru yn y Gystadleuaeth Sgiliau yng Ngorffennaf 2018. Mae wedi serennu o fewn y diwydiant plymio ac mae ei gyflogwr yn canu ei glodydd yn arw. Parhaodd gyda’i NVQ trwy’r pandemig, ac yn y diwedd cwblhaodd ei fframwaith prentisiaeth yn llwyddiannus.

manual override of alt text

Samuel Lowe

Tim Brown Plumbing and Heating Mwy am Samuel Lowe
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Adeiladwaith

Samuel Lowe

Tim Brown Plumbing and Heating

Cwblhaodd Sam ei NVQ a’i brentisiaeth mewn dim o dro! Roedd yn llawn cymhelliant ac yn awyddus i lwyddo. Fel dysgwr aeddfed, ymunodd Sam â’r Diploma lefel 2 cyn y brentisiaeth gan ei gwblhau’n rhwydd, gan gynnal ei ddiddordeb a’i frwdfrydedd yn y pwnc. Am gyfnod, bu’n cadw cydbwysedd rhwng ymrwymiadau teuluol, gwaith a’r brentisiaeth. Cwblhaodd Sam ei NVQ mewn cwpwl o fisoedd ac mae wedi parhau i ddysgu wrth fynychu cyrsiau byr. Mae Sam bellach yn hunangyflogedig ar ôl iddo sefydlu ei fusnes plymio ei hun. Nid yw’n syndod bod ei fenter yn ffynnu gan ei fod mor ymroddgar.

Noddwyd Gan

Leica Geosystems - lle mae cywirdeb yn hollbwysig

Gyda thros 200 mlynedd o brofiad yn arloesi datrysiadau i fesur y byd, ymddiriedir yng nghynnyrch a gwasanaethau Leica Geosystems gan bobl broffesiynol ledled y byd i'w helpu i ddal, dadansoddi a chyflwyno gwybodaeth ofodol. Mae Leica Geosystems yn fwyaf adnabyddus am ei amrediad eang o gynnyrch sydd yn dal yn gywir, yn modelu yn gyflym, yn dadansoddi yn hawdd ac yn delweddu a chyflwyno gwybodaeth ofodol.

Mae'r rhai sy'n defnyddio cynnyrch Leica Geosystems pob dydd yn ymddiried ynddynt am eu dibynadwyedd, y gwerth a ddarparant a'r gefnogaeth cwsmer o ansawdd uwch. Wedi ei leoli yn Heerbrugg, Swisdir, mae Leica Geosystems yn gwmni byd-eang gyda degau o filoedd o gwsmeriaid wedi eu cefnogi gan fwy na 3,800 o weithwyr mewn 33 o wledydd a channoedd o bartneriaid wedi eu lleoli mewn mwy na 120 o wledydd o gwmpas y byd. Mae Leica Geosystems yn rhan o Hexagon, Sweden.

Gweler ein henillwyr blaenorol