English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Lletygarwch

YN ÔL2023 Nominees

manual override of alt text

Joanne Adshead

The Albert, Llandudno Mwy am Joanne Adshead
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Lletygarwch

Joanne Adshead

The Albert, Llandudno

Cychwynnodd Joanne ar ei thaith hyfforddi ym mis Mehefin 2016 wrth gofrestru ar y cwrs Lefel 2 mewn Gwasanaethau Cegin ac yna aeth ymlaen i gwblhau cwrs Lefel 2 mewn Coginio Proffesiynol yn 2019.

O'r cychwyn cyntaf roedd Joanne wedi ymrwymo'n llwyr i'w gwaith ac roedd yn benderfynol o wneud pob tasg yn llwyddiannus. Mae hi wedi creu prydau bwyd o safon uchel iawn ac wedi dangos ei dawn a'i gallu ar y cymhwyster hwn. Cafodd ei hymrwymiad ei wobrwyo wrth iddi gael ei dyrchafu'n Brif Gogydd Cynorthwyol yn The Albert, Llandudno, ac roedd ei rôl newydd yn ei galluogi i barhau i ddatblygu ac aeth ymlaen i gofrestru ar y cwrs Lefel 3 mewn Goruchwylio ac Arwain ym maes Lletygarwch.

Gweithiodd Joanne yn galed i gyflawni'r cymwysterau Sgiliau Hanfodol Lefel 2 mewn Cyfathrebu a Chymhwyso Rhif. O ganlyniad, mae hi wedi helpu a chefnogi ei chyd-weithwyr yn y tîm i wneud eu cymwysterau NVQ ym maes Lletygarwch.

Mae Joanne wedi bod yn llysgennad gwych ar gyfer dysgu seiliedig ar waith yn y sector lletygarwch. Mae hi'n barod i oresgyn pob her ac yn dangos empathi tuag at eraill ac yn eu helpu i lwyddo hefyd.

manual override of alt text

Bryn Jones

Gwesty Bae Trearddur Mwy am Bryn Jones
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Lletygarwch

Bryn Jones

Gwesty Bae Trearddur

Yn fuan ar ôl i Bryn ddechrau ei brentisiaeth cafwyd cyfnod clo ym Mhrydain. Roedd hyn yn amser anodd i Bryn wrth iddo geisio canolbwyntio ar ei addysg a cheisio addysgu ei ferch gartref.

Sgiliau TG eithaf sylfaenol oedd gan Bryn ac nid oedd wedi cymryd rhan mewn unrhyw ddysgu ar-lein o'r blaen. Er gwaethaf hyn, cwblhaodd Bryn ei waith theori i gyd - ar-lein! Yn ogystal â hyn, aeth ati i ymarfer prydau bwyd a ryseitiau newydd gartref gan anfon lluniau yn barod i'w hasesu pan fyddai'n dychwelyd i'r gwaith.

Unwaith yr oedd yn ôl yn ei waith, roedd Bryn wedi ymrwymo'n llwyr i gwblhau ei asesiadau ymarferol. Aeth ati i drefnu ei waith yn dda a chwblhaodd ei gymhwyster. Cafodd ei ddyrchafu'n Sous Chef Iau yn ddiweddar yng Ngwesty Bae Trearddur ac mae'n gobeithio mynd ymlaen i wneud cwrs Lefel 3 y flwyddyn nesaf.

Mae Bryn wedi dangos ei fod yn llawn cymhelliant a'i fod

manual override of alt text

Liam Uden

Gwesty Waterloo Mwy am Liam Uden
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Lletygarwch

Liam Uden

Gwesty Waterloo

Ar ddechrau'r brentisiaeth roedd Liam yn ddyn ifanc tawel a swil. Er hyn, wrth i ni fynd ymlaen â'r cymhwyster dechreuodd setlo ar y cwrs ac roedd yn unigolyn addawol iawn a oedd yn meddwl am syniadau ar gyfer prydau bwyd a fyddai'n cyd-fynd â meini prawf y cwrs. Roedd yn rhannu lluniau o brydau bwyd yr oedd wedi eu creu yn y gwaith ac yn siarad am y ffordd roedd yn arbrofi gyda chyfuniadau gwahanol o ran blasau.

Mae Liam wedi ffynnu fel prentis. Y cyfan oedd ei angen arno oedd rhywbeth i ganolbwyntio arno a rhywun i'w helpu i greu'r sbarc sydd ei angen i fod yn gogydd. Unwaith y cafodd y sbarc hwnnw, newidiodd yn llwyr. Mae wedi newid o fod yn hogyn tawel a swil i fod yn ddyn ifanc hyderus, parchus sydd wedi ymrwymo'n llwyr. Erbyn hyn, mae'n llawn angerdd am yr hyn mae'n ei wneud.

Yn ystod y cyfnod clo, byddai wedi bod yn hawdd penderfynu eistedd a gwneud dim. Ond, aeth Liam ati i ddefnyddio'r amser hwn i adolygu ar gyfer ei arholiadau. Talodd hyn ar ei ganfed a llwydodd i basio pob un o'r arholiadau y tro cyntaf gyda marciau da.

Dywedodd Tony Fitzmaurice, yr asesydd:

“Pan wnes i gyfarfod â Liam am y tro cyntaf, roedd o'n berson tawel a swil ond fe dyfodd a datblygodd ei hyder, yn enwedig o ran creu perthnasau proffesiynol. Ym mhob asesiad, ro'n i'n gallu gweld ei fod yn fwy hyderus wrth weithio ag eraill yn y gegin. Wrth i ni fynd ymlaen â'r cymhwyster, tyfodd ei ddiddordeb a dechreuodd awgrymu prydau bwyd gwahanol. Mae'r newid dw i wedi'i weld yn Liam yn wych. Dw i'n falch iawn o'r hyn mae o wedi'i gyflawni."

Gweler ein henillwyr blaenorol