English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Technoleg Gwybodaeth a Digidol

YN ÔL

You must use YouTube or Vimeo video URLs. Be sure to use the full video URL, and not a channel or short URL
DEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Jenna Anderson

Wild Elements CIC Mwy am Jenna Anderson
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Technoleg Gwybodaeth a Digidol

Jenna Anderson

Wild Elements CIC

Dylai Jenna wir fod yn falch o'i hun am gwblhau'r brentisiaeth i lefel uchel. Pan ddechreuodd ar y rhaglen yn gweithio yn Wild Elements CIC, roedd yn cael trafferth gyda hyder o ganlyniad i'w dyslecsia. Wrth iddi fynd yn ei blaen gyda'r brentisiaeth gwellodd ei gwaith yn gyson a chyn hir roedd yn cynhyrchu gwaith theori o ansawdd uchel.

Yn ystod y cyfnod clo, er gwaetha cael cyfnod o ffyrlo llwyddodd Jenna i gwblhau ei holl waith, cwblhaodd hefyd ei sgil allweddol llythrennedd digidol tra ei bod adre.

Dangosodd Jenna ddealltwriaeth drwyadl o farchnata digidol mewn cyd-destun proffesiynol. Yn ei haseiniad llwyddodd i fynegi'r ddealltwriaeth hon wir yn dda. Bu'n greadigol o fewn ei rôl a bu'n llawn o syniadau marchnata gwych a fydd yn ei helpu i wneud cynnydd pellach o fewn ei gyrfa dethol.

manual override of alt text

Zak Hirst

Rawson Digital Ltd Mwy am Zak Hirst
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Technoleg Gwybodaeth a Digidol

Zak Hirst

Rawson Digital Ltd

Cwblhaodd Zak ei brentisiaeth gyda Rawson Digital lle roedd yn llawn cymhelliant i sefydlu ei le yn y cwmni a phrofi ei hun yn weithiwr dibynadwy a deinamig, drwy gymhwyso ei wybodaeth a datblygu sgiliau ymarferol yn y gweithle.

Bob amser yn gadarnhaol iawn doedd dim yn ormod o drafferth ar gyfer Zak. Cymerodd amser i sicrhau fod ei waith o ansawdd uchel a thrwy gydol ei brentisiaeth mae wedi derbyn adborth cadarnhaol gan ei gyflogwyr ac mae wedi mynd y tu hwnt i'w disgwyliadau.

Yn ystod y cyfnod clo, cadwodd Zak ei gymhelliant yn uchel er gwaetha cyfnod o ffyrlo a chwblhaodd ei waith theori, galluogodd hyn iddo yn gyflym gasglu tystiolaeth ymarferol a chwblhau'r brentisiaeth hon pan ddychwelodd i'r gweithle.

manual override of alt text

Jane Howells

Grŵp Llandrillo Menai Mwy am Jane Howells
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Technoleg Gwybodaeth a Digidol

Jane Howells

Grŵp Llandrillo Menai

Yn aelod o'r tîm yn Grwp Llandrillo-Menai mae Jane bob amser yn barod i ddysgu sgiliau newydd a herio syniadau, mae'n cymhwyso'r hyn mae wedi ei ddysgu ar ei phrentisiaeth i'w rôl fel Cydlynydd Consortiwm Dysgu yn y Gweithle. Bu Jane yn gyfrwng i ddatblygu'r fenter Her Gymunedol seiliedig ar y Gweithle sydd yn annog prentisiaid i gymryd rhan i gefnogi eu cymunedau lleol drwy gasglu ar gyfer Banciau Bwyd lleol, rhoddion llyfr a Her Wyau Pasg.

Fel gyda phob prentis, bu'n rhaid i Jane gydbwyso gofynion gweithio'n llawn amser ac astudio ynghyd ag ymrwymiadau personol. Roedd y cyfnod clo cyntaf yn gyfnod arbennig o anodd ar gyfer Jane, er gwaethaf anawsterau personol sylweddol llwyddodd Jane i gwblhau ei gwaith ysgrifenedig ar gyfer ei phrentisiaeth yn ogystal â chwblhau tri Sgil Allweddol.

Mae gan Jane bob amser agwedd gadarnhaol at ei gwaith a dangosodd ei hymrwymiad drwy gynhyrchu gwaith theori o safon uchel ac asesiadau ymarferol.

Gweler ein henillwyr blaenorol