English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Diwydiannau’r Tir

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Paula Greenhalgh

Cater Veterinary Practice Mwy am Paula Greenhalgh
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau’r Tir

Paula Greenhalgh

Cater Veterinary Practice

Cyn cychwyn ar ei phrentisiaeth roedd gan Paula gyfoeth o brofiad o fewn y diwydiant gofal anifeiliaid. Mae wedi gweithio mewn practis am 17 mlynedd yn gweithio fel cynorthwy-ydd cyn dechrau'r cwrs nyrsio milfeddygol. Yn gychwynnol roedd yn eithaf heriol iddi ddechrau'r cwrs gan fod Paula yn pryderu ei bod wedi codi arferion drwg dros y blynyddoedd a gallai fod yn rhy hen i fynd i yn ôl i astudio!

Taflodd Paula ei hun i mewn i her y brentisiaeth gan weithio yn eithriadol o galed drwy gydol ei chymhwyster yn enwedig ar ddiweddaru ei defnydd a'i gwybodaeth o gyfrifiaduron a thechnoleg.

Wrth wneud ei chymhwyster llwyddodd Paula i jyglo ymrwymiadau gofalu a'i gwaith ar gyfer yr RSPCA yng Ngogledd Cymru, cwblhaodd ei hysgoloriaeth yn Rhagfyr 2020.

manual override of alt text

Robin Owen

W W & D Owen Mwy am Robin Owen
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau’r Tir

Robin Owen

W W & D Owen

Ar gyfer rhywun mor ifanc, roedd gan Robin yn barod wybodaeth mewn dyfnder o waith fferm diolch i'r gwaith fu'n gwneud yn helpu rhedeg y fferm deuluol. Gan ddewis i gwblhau'r brentisiaeth ar ei fferm ei hun llwyddodd Robin a'i aseswr i ddewis yr unedau o astudiaeth a oedd yn gweddu orau i'r fferm deuluol fel y gallai Robin gael mantais lawn o'r rhaglen brentisiaeth.

Wrth i'r brentisiaeth fynd yn ei blaen, llwyddodd Robin gymryd ymlaen mwy o gyfrifoldeb am ochr weinyddol y busnes megis cofnodi genedigaethau a chofrestru symudiadau. Mae hyd yn oed wedi dechrau magu ei loeon cig eidion wedi eu traws fridio ei hun gan gymryd cyfrifoldeb personol am agweddau o'r fenter.

Mae Robin hefyd yn gwneud peth gwaith llanw ar fferm laeth leol, roedd ganddo record presenoldeb da ac roedd bob amser yn dangos i fyny ar gyfer sesiynau ar-lein yn ystod y pandemig. Cyfeiriodd ei waith at esiamplau o'i brofiad er mwyn dangos ei ddealltwriaeth. Yn ystod yr arsylwadau ymarferol, profodd Robin ei hun i fod yn fedrus tu hwnt.

manual override of alt text

Hari Roberts

Mwy am Hari Roberts
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau’r Tir

Hari Roberts

Cyn ei brentisiaeth roedd Hari wedi gweithio yn flaenorol gydag ychydig o ffermydd lleol ond daeth yn ôl i weithio ar y fferm gartref er mwyn gwneud ei brentisiaeth. Mae gan Hari sgiliau ymarferol gwirioneddol dda ac mae'n dechrau rhedeg y busnes gyda'i fam.

Er gwaethaf y ffaith i'r fferm dorri nôl mewn blynyddoedd diweddar, llwyddodd Hari i wneud ei farc ar y busnes gan ddewis i ddod â defaid Romney i mewn, sydd â statws diadell o iechyd da wedi ymchwil helaeth i wahanol fridiau defaid.

Mae gan Hari awch am ddysgu a datblygu ei sgiliau. Mae'n aml yn mynychu sesiynau hyfforddi, gweminarau ar-lein ac yn mwynhau darllen i ddyfnhau ei wybodaeth. Gwnaeth Hari gais i'r rhaglen Rhaglen Busnes ac Arloesedd Academi Amaeth Cyswllt Ffermio, ac roedd yn un o ddim ond 13 o bobl a ddewiswyd. Graddiodd Hari yn ddiweddar o'r Academi Amaeth wedi mynychu sesiynau preswyl ac ar-lein a derbyn hyfforddiant, mentora a chefnogaeth.

Gweler ein henillwyr blaenorol