English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Hyfforddeiaeth

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Lucy Fox-Byrne

Hyfforddeiaeth Mwy am Lucy Fox-Byrne
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Hyfforddeiaeth

Lucy Fox-Byrne

Hyfforddeiaeth

Ers cofrestru ar y Rhaglen Hyfforddi mae Lucy wedi creu argraff drawiadol ac wedi gwneud cynnydd yn gyflym. Cafodd gyfle profiad gwaith ym Meithrinfa Beach House yn y Rhyl, a gwnaeth gymaint o argraff ar ôl ychydig wythnosau fe gynigiwyd prentisiaeth iddi yno.

Mae gan Lucy spina bifida ond mae hi wedi dangos fod ganddi allu da iawn yn y sector, ac mae hi wedi parhau i wneud argraff.

Dywedodd Louise Macabre-Allen o Beach House:

"Mae Lucy wedi aeddfedu a magu hyder yn ystod y tair wythnos gyda ni. Mae'r ffordd mae hi'n rhyngweithio efo'r plant yn wych. Mae hi'n gweld beth sydd angen ei wneud ac yn cyflawni tasgau heb i ni orfod gofyn iddi wneud hynny.

"Pan gawsom ni ein harolygiad dirybudd gan ein rheoleiddwyr, Arolygiaeth Gofal Cymru, roedd yr arolygwr wedi'i synnu o ddeall mai myfyriwr oedd Lucy gan ein bod yn ymddwyn ac yn gweithredu fel y byddech chi'n ei ddisgwyl gan aelod staff parhaol.

"Aeth gyda chriw i'r Seaquarium a dangosodd aeddfedrwydd a gallu rhagorol tra roedd hi allan efo'r plant a'r staff."


manual override of alt text

Katie Mair Hughes

Hyfforddeiaeth Mwy am Katie Mair Hughes
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Hyfforddeiaeth

Katie Mair Hughes

Hyfforddeiaeth

Dechreuodd Katie Raglen Hyfforddi ym mis Hydref 2020 yn dilyn atgyfeiriad gan Gyrfa Cymru. Cafodd gyfnod anodd yn yr ysgol ac roedd yn gyfle iddi roi cynnig ar lwybr amgen.

Roedd yn gyfnod pontio heriol pan ddechreuodd. Bu'n rhaid i Katie ymdopi â nifer o broblemau personol a achosodd lawer o straen ac a gyfrannodd at lawer o'r anawsterau y bu'n rhaid iddi ddelio â nhw a'u goresgyn.

Nid oedd y Rhaglen Hyfforddi'n hawdd, roedd llawer o waith i'w wneud o ran ei hymddygiad a'i meddylfryd. Serch hynny gwnaeth Katie, ei theulu a'r tîm ddyfalbarhau ac mae hi wedi medru meithrin sgiliau diolch i'w hymrwymiad personol a chymorth tîm cefnogol.

Dros y 13 mis diwethaf mae Katie wedi gweddnewid o'i chymharu â'r Katie a gerddodd trwy'r drws yn wreiddiol. Mae ei phresenoldeb a'i phrydlondeb yn ddi-ail, a'i hagwedd hefyd, a bydd hyn yn arwain at ddilyniant cadarnhaol wrth sicrhau cyflogaeth.

manual override of alt text

Ben Lockley

Hyfforddeiaeth Mwy am Ben Lockley
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Hyfforddeiaeth

Ben Lockley

Hyfforddeiaeth

Manteisiodd ben ar y Rhaglen Hyfforddi ar ôl gadael yr ysgol heb lwybr clir na chyfeiriad i'w yrfa. Daeth yn amlwg o'r trafodaethau dechreuol â Ben ei fod yn angerddol ynghylch chwaraeon ac addysg a'i fod eisoes yn meddu ar sgiliau'n gweddu i'r meysydd hyn. Roedd yn disgleirio ymhlith ei gyfoedion ac yn ffynnu ym maes darparu chwaraeon.

Gwnaeth hyn roi dealltwriaeth glir i Ben ynghylch y cyfeiriad roedd am ei ddilyn fel gyrfa. Gwnaeth weddnewid o rywun a oedd yn gwybod beth roedd yn ei fwynhau ond heb gyfeiriad ac eglurder, i rywun â chynllun at y dyfodol.

Dywedodd Matthew Jones o Achieve More Training: "Mi wnaethom ni gydweithio â Ben i gefnogi datblygu ei yrfa a nodi'r camau mwyaf addas a rhesymol er mwyn cyflawni hynny. Mae Ben yn ddysgwr ymarferol iawn sy'n ffynnu mewn amgylchedd lle medr ddysgu drwy wneud ac felly prentisiaeth oedd y cam nesaf amlwg.

"Dechreuodd Ben weithio fel hyfforddwr pêl-droed ar ran sefydliad lleol i ennill profiad a defnyddio'r wybodaeth a ddysgodd. Llwyddodd Ben i gael swydd fel Prentis Chwaraeon mewn ysgol gynradd leol, Ysgol Esgob Morgan, a bydd yn astudio am y cymhwyster Lefel 3 Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol.

"Mae Ben yn rhagori yn ei brentisiaeth ac wedi cymryd rôl arweinyddol yn yr ysgol o ran y ddarpariaeth chwaraeon ac addysg gorfforol, gan ddangos ei sgiliau rhagorol yn cynllunio, cyfathrebu ac ymwneud â phobl.

Gweler ein henillwyr blaenorol