English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Cyfrifyddu

YN ÔL2023 Nominees

manual override of alt text

James Holman

Bennett Brooks & Co Ltd, Llandudno Mwy am James Holman
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyfrifyddu

James Holman

Bennett Brooks & Co Ltd, Llandudno

Mae James yn fyfyriwr AAT rhagorol, gyda chyrhaeddiad uchel yn gyson ac yn dangos parodrwydd i helpu eraill, yn y dosbarth ac yn y gwaith.

Ymunodd â chlwb dethol o 21% o fyfyrwyr AAT ledled y byd drwy ennill Lefel 3 gyda rhagoriaeth yr haf yma – gan ychwanegu at ei Lefel 2 gyda rhagoriaeth.

Wedi iddo fwynhau mathemateg yn yr ysgol, dywed James fod cyfrifeg yn ddewis amlwg fel gyrfa iddo a dewisodd y llwybr AAT yn hytrach na phrifysgol.

Mae’n hoff o’r amrywiaeth yn ei waith, sy’n amrywio o gyfrifiadau TAW a threth personol i gyfrifon cwmnïau cyfyngedig a chadw llyfrau. Mae’n chwarae rôl allweddol mewn hyfforddi cyflogai newydd a gwirfoddolwyr i helpu cyd-ddysgwyr.

Mae’n awyddus i herio’i hun, a bu James yn aelod o’r tîm grŵp ddaeth yn drydydd yng nghystadleuaeth Sgiliau Cyfrifeg Cymru ac mae’n gobeithio cymryd rhan yn y gystadleuaeth WorldSkills yn 2023.

manual override of alt text

Matthew Turner

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mwy am Matthew Turner
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyfrifyddu

Matthew Turner

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Mae Matthew yn cyfuno ei astudiaethau AAT gyda gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ble mae wedi mwynhau ei leoliadau gwaith sydd wedi ei alluogi i ddefnyddio’r wybodaeth a’r sgiliau y mae wedi eu hennill.

Wedi ennill AAT Lefel 2 gyda rhagoriaeth a marc llwyddiant cyffredinol o 94%, mae Matthew wedi derbyn canmoliaeth am y cyfraniad mae’n ei wneud yn y gwaith ac yn y dosbarth.

Dechreuodd ar gwrs AAT trac sydyn ym mis Chwefror 2022 ac mae wedi datblygu ystod eang o sgiliau cyfrifeg, gan ddechrau gydag adran gontractau’r Bwrdd Iechyd. Rheolodd y llif cleifion hynny oedd yn derbyn triniaeth ar gontract allanol, gan ddarparwyr allanol, gan gymryd cyfrifoldeb ychwanegol pan fu ei fentor ar absenoldeb mamolaeth.

manual override of alt text

Eleri Davies

Archwilio Cymru Mwy am Eleri Davies
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Cyfrifyddu

Eleri Davies

Archwilio Cymru

“Mae Eleri yn ymgorffori popeth y byddech yn dymuno ei gael gan brentis – mae’n ymroddedig, yn frwdfrydig, yn gweithio’n galed ac yn aelod poblogaidd a gwerthfawr o’r tîm”, meddai ei chyflogwr Archwilio Cymru.

Wedi iddi ennill ei Phrentisiaeth AAT Lefel 3 gyda rhagoriaeth, mae’n gweithio erbyn hyn tuag at Ddiploma Lefel 4 mewn Cyfrifeg Proffesiynol.

Roedd yn aelod o dîm grŵp enillodd fedal aur yn y Gystadleuaeth Sgiliau gan fynd ymlaen i gystadlu yn rownd derfynol WorldSkills y Deyrnas Unedig ym mis Tachwedd.

Mae Eleri hefyd yn cefnogi ei chyd-brentisiaid ar Gynllun Cyfaill yn y gwaith ac hefyd wedi gwirfoddoli i fod yn farsial tân ar gyfer clwstwr Gogledd-Orllewin Archwilio Cymru. Yn ei hamser sbâr, mae’n drysorydd i’r elusen Y Gorlan ac yn athrawes Ysgol Sul.

Mae’n siaradwr Cymraeg, yn barod am unrhyw her, yn chwaraewr tîm go iawn ac yn awyddus i ddatblygu ei gyrfa.

Gweler ein henillwyr blaenorol