English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Yr Amgylchedd Adeiledig

YN ÔL2023 Nominees

manual override of alt text

Rebecca Jayne Hughes

Babcock Group Mwy am Rebecca Jayne Hughes
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Yr Amgylchedd Adeiledig

Rebecca Jayne Hughes

Babcock Group

Dyrchafwyd Rebecca o fewn wyth mis o ddechrau Prentisiaeth Sylfaen mewn Warysau a Storio (Lefel 2).

Ychwanegodd ei dyrchafiad i’r tîm cyflenwr / gwarediadau bedwar uned arall i’w NVQ – gan wneud cyfanswm o 12 – ond llwyddodd, er hynny, i gwblhau ei Chynllun Dysgu Unigol ar amser.

Mae Rebecca’n awyddus i ddatblygu ei gyrfa, ac wedi symud ymlaen erbyn hyn i Brentisiaeth mewn Warysau a Storio (Lefel 3) ac wedi ei hadnabod fel aelod gwerthfawr o dîm yr MOD. Cymaint felly fel ei bod hi wedi ei hargymell ar gyfer buddsoddiad eto yn y dyfodol gan yr MOD.

manual override of alt text

Zoe Adamkiewicz

Adra Mwy am Zoe Adamkiewicz
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Yr Amgylchedd Adeiledig

Zoe Adamkiewicz

Adra

Mae Zoe wedi dod yn arloeswr ar gyfer merched mewn adeiladu gan ddod yn un o brentisiaid benywaidd mwyaf llwyddiannus Grŵp Llandrillo Menai i gymhwyso yn y sector hon a orbwysir gan ddynion.

Mae ei thaith dysgu yn anhygoel, o ystyried ei bod wedi colli dwy flynedd o ysgol pan gafodd ei hanafu mewn damwain marchogaeth ceffyl pan yn 14 oed.

Gan oresgyn heriau emosiynol a chorfforol yn ystod ei hadferiad, llwyddodd Zoe oherwydd ei hymagwedd bositif, ei hymroddiad a’i chadernid. Mae’n enghraifft o waith caled a phenderfyniad yn goresgyn unrhyw beth y mae bywyd yn ei osod o’n blaenau.

manual override of alt text

Thomas Devine

Adra Mwy am Thomas Devine
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Yr Amgylchedd Adeiledig

Thomas Devine

Adra

Mae Thomas yn blastrwr ac wedi cwblhau ei Brentisiaeth mewn Plastro (Lefel 3) gyda rhagoriaeth, gyda’i ddarlithydd yn dweud nad oedd erioed wedi gweld dysgwr yn ennill marciau mor uchel.

Mae portffolio seiliedig ar waith Thomas yn adlewyrchiad o’r ystod o sgiliau y mae wedi eu datblygu, sydd yn brawf o’i waith caled a’i ymrwymiad i’w grefft. Disgrifir ef fel dysgwr sy’n gwneud mwy na’r gofyn, sydd yn drylwyr gyda’i waith a’i offer.

Mae ei allu a’i ymrwymiad i ddatblygu ei wybodaeth, ei sgiliau a’i ddealltwriaeth o’r diwydiant plastro ac adeiladu wedi ei adlewyrchu yn ei ganlyniadau arholiad dros y dair blynedd diwethaf.

Caiff Thomas ei gydnabod am ddod o hyd i ddatrysiadau i gwblhau y tasgau mwyaf heriol ac mae’n ystyried heriau fel nodau ar gyfer y dyfodol. Enillodd Wobr Myfyriwr y Flwyddyn yng Ngholeg Menai ac mae wedi cystadlu yn y gystadleuaeth SkillBuild rhanbarthol.

Noddwyd Gan

Travis Perkins Managed Services

Rydym yn gweithio gyda chi ac aelodau eich gweithlu atgyweirio a chynnal a chadw i ddarparu datrysiad wedi'i deilwra'n benodol i chi gennym ni, eich partner cadwyn gyflenwi a datrysiadau caffael.
Darparwn wasanaeth cadwyn gyflenwi a chaffael heb ei ail ar draws cwmni Travis Perkins PLC Group, y dosbarthwr nwyddau adeiladu mwyaf.
Rydym ni'n defnyddio dros 700 o ganghennau ledled y wlad i gael y deunyddiau gorau gan gyflenwyr rydym ni'n eu hadnabod ac yn ymddiried ynddynt gan wybod eu bod yn gyflenwyr moesegol a chynaliadwy.
Rydym yn arwain ein diwydiant tuag at sefyllfa sero net ac yn cynorthwyo cymunedau i ffynnu. Gweithiwn yn agos â'n cwsmeriaid i'w helpu i lywio eu cyfeiriad mewn byd sy'n newid yn barhaus.
Wrth graidd pob partneriaeth mae ein nod cyffredin o ddarparu gwell gwasanaeth i'n cwsmeriaid ac, yn ei dro, i'w tenantiaid. Rydym ni'n cyflawni hyn drwy weithredu datrysiadau sy'n cynyddu cynhyrchedd eich gwasanaeth atgyweirio a chynnal a chadw, wrth leihau'r costau cysylltiedig.

Gweler ein henillwyr blaenorol