English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gweinyddu Busnes, Manwerthu a Gwasanaeth i Gwsmeriaid

YN ÔL

You must use YouTube or Vimeo video URLs. Be sure to use the full video URL, and not a channel or short URL
2023 Nominees

manual override of alt text

Jennifer Barton

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Mwy am Jennifer Barton
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gweinyddu Busnes, Manwerthu a Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Jennifer Barton

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Gweithiodd Jennifer o dan bwysau eithafol ar y rheng flaen yn ystod y pandemig ac mae wedi ei dyrchafu o fod yn dderbynnydd i fod yn gydlynydd gwasanaeth clinigol.

Dechreuodd ar ei Phrentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes tra’n gweithio fel derbynnydd yn Adran Ddamweiniau ac Achosion Brys Ysbyty Gwynedd, gan gael secondiad i ysbyty maes Enfys i sefydlu derbynfa ar ddechrau’r pandemig, cyn cael ei throsglwyddo i’r rhaglen frechu.

Gan ddefnyddio’r sgiliau a’r hyder y mae hi wedi eu meithrin tra’n astudio ar gyfer ei phrentisiaeth, mae wedi ennill tri dyrchafiad ers hynny. Cyfrannodd tuag at gyflawni targedau uchelgeisiol Llywodraeth Cymru ar gyfer Gogledd Orllewin Cymru i ddiogelu’r boblogaeth leol.

Dengys Jennifer frwdfrydedd cyson i ddysgu ac i ddatblygu ei sgiliau, ac erbyn hyn mae’n gyfrifol am restr ddyletswyddau tîm aml-ddisgyblaethol o dros 150 o staff. Disgrifiai ei chydweithwyr hi fel gweithiwr tawelgar, amyneddgar a phroffesiynol.

manual override of alt text

Kyle Egerton

Byddin yr Iachawdwriaeth Mwy am Kyle Egerton
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gweinyddu Busnes, Manwerthu a Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Kyle Egerton

Byddin yr Iachawdwriaeth

Disgrifir Kyle fel “ased go iawn” gan Fyddin yr Iachawdwriaeth, wnaeth ei ddyrchafu o fod yn weinyddwr swyddfa i fod yn gydlynydd datblygu cyflogaeth pan ymunodd â’r elusen o gefndir mewn manwerthu.

Wedi dechrau ei rôl newydd yng Nghaerdydd, cefnogodd Kyle ei olynydd gyda nodiadau arweiniad a chyfarfodydd rheolaidd er mwyn sicrhau fod y trawsnewid yn ddi-dor.

Canmolwyd ef am safon y gwaith a gynhyrchwyd ar gyfer ei Brentisiaeth mewn Gweinyddu Busnes (Lefel 3), ac mae Kyle yn awyddus i symud ymlaen i’r cymhwyster Cyngor ac Arweiniad Lefel 4.

Mae’n chwaraewr tîm cryf, a’i gyflogwr yn ei ganmol am ei waith ardderchog ac am helpu a chefnogi eraill i lwyddo.

manual override of alt text

Mason Baker

Sports For Champions UK CIC Mwy am Mason Baker
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gweinyddu Busnes, Manwerthu a Gwasanaeth i Gwsmeriaid

Mason Baker

Sports For Champions UK CIC

Mae Mason wedi datblygu o fod yn fachgen swil i fod yn ŵr ifanc hyderus diolch i’w daith dysgu a chefnogaeth ei gydweithwyr.

Tra’n ennill ei Brentisiaeth Sylfaen (Lefel 2), derbynniodd wobrau Exceeding Expectations gan ei reolwr llinell am ddau fis yn olynol yn y CIC ble mae’n gweithio. Mae’n symud ymlaen i Brentisiaeth (Lefel 3) ac mae gan ei gyflogwr ddisgwyliadau uchel ohono.

Disgrifir Mason fel aelod amhrisiadwy o’r tîm, sy’n gweithio’n galed, gyda’r penderfyniad i orchfygu unrhyw rwystrau i’w lwyddiant. Yn ogystal â bod yn arweinydd digidol datrysiadau codi arian i Sports For Champions UK, mae hefyd yn un o’r chwaraewyr o’r radd flaenaf tîm Rygbi’r Gynghrair Cadair Olwyn Cymru.

Gyda chefnogaeth ei gydweithwyr a’i reolwyr, mae Mason wedi datblygu i fod yn berson hyderus sydd wedi derbyn adborth positif gan gleientiaid am ei wasanaeth cwsmer rhagorol.

Gweler ein henillwyr blaenorol