English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gofal Plant

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Eira Vickers

Clwb Gofal, Betws yn Rhos Mwy am Eira Vickers
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gofal Plant

Eira Vickers

Clwb Gofal, Betws yn Rhos

Disgrifiai’r Clwb Gofal, cyflogwr Eira, hi fel “ased gwerthfawr” i’r clwb ar ôl ysgol y mae hi’n ei redeg. Mae Eira hefyd yn gymhorthydd dysgu yn Ysgol Betws yn Rhos, sy’n darparu gofal cyson ar gyfer y plant.

Manteisiodd ar fod ar ffyrlo yn ystod y pandemig i gwblhau ei holl aseiniadau ar amser er mwyn ennill ei Phrensisiaeth Gwaith Chwarae (Lefel 3)

“Mae Eira yn arweinydd clwb ardderchog sy’n dangos cymaint o ymroddiad a gofal tuag at y plant. Mae hi bob amser yn barod i ddatblygu ei sgiliau ac mae wedi bod yn wych i’w gweld yn symud ymlaen yn ystod y blynyddoedd diwethaf,” yn ôl ei chyflogwr Rowena Pegg, “Does dim byd yn ormod o drafferth iddi.”

manual override of alt text

Malgorzata Bienko

School Lane Preschool Mwy am Malgorzata Bienko
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Gofal Plant

Malgorzata Bienko

School Lane Preschool

Mae Malgorzata yn weithiwr cydwybodol, mae’n gweithio’n galed yn ei gweithle ac yn anelu i wneud ei gorau bob amser. Mae Gosia yn wreiddiol o Wlad Pwyl a tra’n gweithio yn y Preschool gallai weithio gyda phlant o Wlad Pwyl a’u helpu i setlo mewn i’r lleoliad. Tra’n cychwyn ar y cymhwyster, roedd yn rhaid i Malgorzata gyfarfod gyda’r asesydd yn wythnosol gan fod angen i’r cyfarfodydd fod yn rhai wyneb yn wyneb gan fod gan Malgorzata nam ar ei chlyw, ac fe brofodd sesiynau ar-lein i fod yn anodd felly gwnaethom addasu rhai o’n dulliau. Ni fethodd Malgorzata yr un apwyntiad, gweithiodd yn galed iawn drwy gydol yr amser, gan gwblhau’r gwaith a osodwyd a defnyddio’r wybodaeth yr oedd newydd ei ddysgu i’w helpu i wella ei harferion yn y Preschool ar bob achlysur. Cynlluniodd Gosia weithgareddau hyfryd ar gyfer y plant ac mae’n rhoi gymaint o ymdrech i mewn i bopeth mae’n ei wneud.

Canmolodd Sandie Cox Malgorzata, sy’n fam i dri, am ei gwaith caled wrth gyflawni ei Phrentisiaeth Sylfaen, gan oroesi rhwystrau ieithyddol a chlyw yn y broses.

“Mae hi wir wedi rhoi ei chalon a’i henaid i mewn i’r peth,” meddai. “Mae’n mynychu’r holl gyrsiau yn y gweithle ac yn hanfodol i’r lleoliad erbyn hyn gan ei bod yn aelod cymwys o’r tîm.”

Mae Malgorzata wedi dod â’i diwylliant i’r lleoliad hefyd, gan ddathlu gwahanol draddodiadau Pwylaidd, sydd wedi ein helpu i dathlu amrywiaeth gyda’r plant.”

Noddwyd Gan

Kiddies Corner Nurseries

Bellach mae gan feithrinfeydd Kiddies Corner dri lleoliad dros Ogledd Cymru ac maent yn cael eu hargymell yn fawr gan ein teuluoedd.
Ers 1999, rydym wedi bod yn helpu plant i ddysgu, datblygu a thyfu mewn amgylcheddau diogel a sicr. Rydyn ni'n hoffi meddwl am Kiddies Corner fel cartref oddi cartref i'r plant rydyn ni'n gofalu amdanyn nhw.
Rydyn ni'n gwybod pa mor bwysig yw hi i chi wybod eich bod chi'n gadael eich plant mewn pâr diogel o ddwylo, dyna pam mae ein tîm i gyd wedi'u hyfforddi'n arbennig er mwyn darparu gofal a chymorth o ansawdd uchel ar gyfer meddyliau sy'n tyfu.


Gweler ein henillwyr blaenorol