English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Diwydiannau'r Tir

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Bethany Rozario

Celyn Vet Group, Holywell Mwy am Bethany Rozario
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau'r Tir

Bethany Rozario

Celyn Vet Group, Holywell

Gweithiodd Beth yn ddiflino drwy’r pandemig pryd bynnag y bo modd gwneud hynny. Roedd y ffyrlo yn anodd ar adegau ac yn ei gwneud hi’n anodd datblygu’r sgiliau arbenigol sydd eu hangen i wneud y swydd.

Mae gan Beth natur ofalgar ac roedd yn poeni am ei ffrindiau a’i chydweithwyr oedd hefyd yn cael trafferth. Cymerodd lawer o hunanymholiad i ddod o hyd i’r hyder i ddechrau eto, dro ar ôl tro, yn dilyn pob cyfnod estynedig o amser i ffwrdd o’r swydd mae’n ei charu.

Mae Beth nid yn unig yn ddysgwr ysgogol iawn, sydd â diddordeb cyson mewn sut i wella ei sgiliau hi ei hun, mae hi hefyd yn chwaraewr tîm cryf, ac yn dod ag egni cefnogol a charedig i’w gweithle. Gellir dibynnu arni i weithio i safon ardderchog bob amser, ac i ddefnyddio yr hyn y mae wedi ei ddysgu i ddatblygu y practis cyfan ymhellach. Cefnogaf ei henwebiad ar gyfer Prentis y Flwyddyn yn gyfan gwbl.

manual override of alt text

Hannah Martland

Practis Milfeddygol Bodrwnsiwn Mwy am Hannah Martland
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau'r Tir

Hannah Martland

Practis Milfeddygol Bodrwnsiwn

Mae Hannah wedi dangos cysylltiad â phob claf y mae hi wedi rhyngweithio â nhw ond hefyd â’r perchnogion a’r teuluoedd, gan eu trin â pharch ac empathi. Mae Hannah yn mynd gam ymhellach ar gyfer pob claf, waeth pa mor anodd yw'r diwrnod mae hi bob amser yn gwenu.

Wedi cyrraedd ei breuddwyd a chymhwyso fel Nyrs Filfeddygol Gofrestredig, trwy waith caled a chefnogaeth ei thîm ym Modrwnsiwn. Mae Hannah bellach yn cefnogi myfyrwyr newydd ac yn trosglwyddo ei gwybodaeth i eraill ei defnyddio. Mae Hannah yn ysbrydoli pob myfyriwr ac yn cymryd yr amser i addysgu, trwy ddamcaniaeth ac ymarferol.

Mae Hannah yn benderfynol a bydd yn mynd ymhell yn ei gyrfa.


manual override of alt text

Elin Williams

A.R. & E.R. Jones, Fferm Hendy, Caernarfon Mwy am Elin Williams
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Diwydiannau'r Tir

Elin Williams

A.R. & E.R. Jones, Fferm Hendy, Caernarfon

Mae Elin wedi gweithio yn Fferm Hendy ers tair blynedd ac yn aelod ymroddedig a chydwybodol o’r staff sy’n canolbwyntio’n arbennig ar iechyd a llesiant y da byw.

Mae’n dechrau gweithio am 5yb bob dydd i odro’r gwartheg ac yn cyfuno’r swydd hon gyda gweithio ar fferm ei theulu a rhentu tir ei hun ar Ynys Môn i fagu gwartheg.

Dywed cyflogwr Elin ei bod hi’n llawn cymhelliant i lwyddo mewn amaethyddiaeth sydd i’w weld yn ei hymroddiad a’i gwaith caled.

Noddwyd Gan

Bennett Brooks and Company Ltd

bennettbrooks yw un o’r 100 cwmni Cyfrifeg Siartredig gorau yn y DU.
Rydym yn cynnig yr ystod lawn o wasanaethau cyfrifeg (cyfrifeg, archwilio, trethiant, cyflogres, cyllid corfforaethol yn ogystal â chyfrifeg fforensig, TG a gwasanaethau trafodion), ac rydym yn cyfuno agwedd angerddol ag etheg waith diguro wrth gyflawni anghenion cleientiaid.
Rydym hefyd yn darparu amgylchedd hyfforddi rhagorol sy'n cefnogi ein tîm o weithwyr proffesiynol ymroddedig. Gall ein hyfforddeion ddangos tystiolaeth o’r gwobrau a ddaw o ddysgu yn y swydd, tra hefyd yn astudio ar gyfer arholiadau proffesiynol, trwy allu edrych yn ôl a gweld y cynnydd y maent wedi’i wneud. Ar hyn o bryd rydym yn cyflogi dros 160 o staff ar draws ein swyddfeydd gan gynnwys 35 o hyfforddeion.


Gweler ein henillwyr blaenorol