English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

PRENTIS Y FLWYDDYN

Hyfforddi ym Maes Chwaraeon ac Addysg

YN ÔLDEWIS EICH ENWEBAI

manual override of alt text

Ceri Mahon

Cyngor Sir Conwy - Ysgol Y Gogarth Mwy am Ceri Mahon
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Hyfforddi ym Maes Chwaraeon ac Addysg

Ceri Mahon

Cyngor Sir Conwy - Ysgol Y Gogarth

Disgrifiai Ysgol y Gogarth Ceri fel cymhorthydd dysgu ymroddedig sy’n cael “effaith eithriadol” ar ddatblygiad personol, cymdeithasol ac academaidd y plant.

Ochr yn ochr â’i chymhwyster Lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu Mewn Ysgolion, mae wedi dod yn hwylusydd drwy’r Rhaglen Cymhorthydd Dysgu Eithriadol ac wedi cwblhau’r cymhwyster lefel-uwch Cymhorthydd Dysgu.

Dywed yr ysgol mai prif gryfder Ceri yw y gefnogaeth mae’n ei ddarparu i’r plant hynny sydd ag anawsterau cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol. Mae’n darparu ystod o raglenni ymyrraeth ac yn cefnogi plant trwy ei defnydd o Makaton.

Mae’n ymroddedig i’w datblygiad proffesiynol hi ei hun ac yn gweld yr effaith mae hyn yn ei gael ar ei rôl yn yr ysgol. Mae wedi hwyluso hyfforddiant y Rhaglen Cymhorthydd Dysgu Eithriadol i gyd-weithwyr ar y staff ac yn rhannu ei gwybodaeth er budd eraill.

manual override of alt text

Katy Kidd

Broughton Primary School Mwy am Katy Kidd
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Hyfforddi ym Maes Chwaraeon ac Addysg

Katy Kidd

Broughton Primary School

Uchelgais Katy, sy’n gymhorthydd dysgu, yw i fod yn athrawes. Wedi iddi gwblhau ei chymwysterau Lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu a Lefel 2 Llythrennedd Digidol, mae’n mynychu’r brifysgol erbyn hyn i astudio Gradd Sylfaen Astudiaethau Plentyndod a’r Teulu.

Mae’n helpu’r athrawon yn Broughton Primary School i baratoi ar gyfer gwersi drwy baratoi adnoddau neu offer, ac yn awyddus i gwblhau unrhyw hyfforddiant sy’n cefnogi ei rôl.

Tra’n cwblhau ei chymwysterau, bu Katie’n ymchwilio, gwerthuso ac yn cyfathrebu gwybodaeth yn glir ar nifer o lwyfannau digidol gan gael profiad gwerthfawr o fewn yr ysgol.

manual override of alt text

Ryan Evans

Saltney Ferry County Primary School Mwy am Ryan Evans
manual override of alt text

PRENTIS Y FLWYDDYN - Hyfforddi ym Maes Chwaraeon ac Addysg

Ryan Evans

Saltney Ferry County Primary School

Amlygwyd ffordd ymgysylltiol Ryan, sy’n gymhorthydd dysgu, o weithio gyda phlant ifanc fel cryfder yn arolwg diweddar Estyn i Saltney Ferry County Primary School.

Ymunodd Ryan â thîm blynyddoedd cynnar yr ysgol ym mis Medi 2021, pan ddechreuodd ar gymhwyster Lefel 2, ac mae wedi cynyddu ei sgiliau a’i hyder.

Disgrifiodd yr ysgol ef fel “ased gwych”, sydd bob amser yn barod am yr her nesaf – o ddyn cinio i arwr amser stori! Mae’r plant yn meddwl y byd ohono ac mae wedi dod yn fodel rôl gwrywaidd positif i’r bechgyn.

“Mae gan Ryan ffordd mor hyfryd gyda’r plant. Mae rhai pethau na ellir eu haddysgu, ac roedd hyn i’w weld yn glir pan ymunodd Ryan â’n tîm yn y lle cyntaf,” meddai’r ysgol.

Mae’n cefnogi grwpiau o blant gyda sgiliau sylfaenol ac yn eu hymgysylltu gyda gweithgareddau hwyliog lle nad ydynt yn sylweddoli eu bod yn dysgu.

Gweler ein henillwyr blaenorol