English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2021

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gofal Plant

YN ÔL

Rhian Cater sydd wedi ennill gwobr Prentis y Flwyddyn - Gofal Plant, mae Rhian yn gweithio i Gyngor Sir Ynys Môn - Llongyfarchiadau Rhian!

Mae cydweithwyr Rhian wedi dweud pa mor falch ydynt o Rhian a sut y gwna gymaint o wahaniaeth i fywydau'r plant drwy gyfrwng ei swydd – y gwaith a wna gyda phobl ifanc sy'n agored i niwed, gan ymateb i ddigwyddiadau unrhyw awr o'r dydd neu'r nos, yn ogystal â'r rhan a chwaraeodd yn y gwaith o agor dau gartref preswyl i blant ar Ynys Môn.


Noddwyd Gan

Achieve More Training

Yn Achieve more Training rydym yn arbenigo mewn darparu hyfforddiant a chymwysterau ar gyfer y Sectorau Addysg, Hamdden/Ffitrwydd a Chwaraeon ac mae gan ein staff dros 30 mlynedd o brofiad ac yn awyddus iawn i rannu eu profiad a'u harbenigedd. Rydym yn cynnig dull cefnogol ac unigol, i sicrhau bod ein dysgwyr yn ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth benodol i'w helpu i adeiladu gyrfa lwyddiannus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa mewn rolau gwaith megis hyfforddwr chwaraeon Ysgol, hyfforddwr Ffitrwydd, hyfforddwr Personol, cynorthwyydd Addysgu, hyfforddiant rheoli neu arbenigwr Addysg Gorfforol yna cysylltwch â ni i weld a fedrwn eich helpu.

Rydym yn gweithio'n agos yn gyson gydag ein cyflogwyr gan ddiweddaru ein hystod o hyfforddiant i sicrhau bod ein dysgwyr yn ennill y cymwysterau diweddaraf a mwyaf perthnasol i ddiwallu anghenion ein cyflogwyr, yr economi leol a rhoi i'n dysgwyr y cyfleoedd gorau yn eu gyrfâu.

Croesawn gyflogwyr i gysylltu gyda ni i gymryd y cynnig o gyngor am ddim ar recriwtio, cynllunio olyniaeth, datblygu gweithlu a DPP i'ch helpu i gael eich arfogi orau posib i gyfarfod eich anghenion datblygu gweithlu.