English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

YN ÔL
manual override of alt text

Llongyfarchiadau Jeff! Prentis y Flwyddyn - Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Mae Jeff yn gweithio fel llywiwr cymunedol gyda’r Groes Goch a chyngor Sir Ddinbych a chwblhaodd ei Ddiploma yn ystod y pandemig, gan gefnogi’r gymuned ar yr un pryd. Ar brydiau, cafodd ei adleoli er mwyn cefnogi’r banc bwyd a’r fferyllfeydd lleol gan sicrhau bod cleifion a’r rhai oedd angen cefnogaeth ychwanegol yn cael y cymorth.

Yn gynnar yn y pandemig, helpodd Jeff wrth ateb y ffôn gan gefnogi llawer o unigolion oedd yn bryderus ac yn poeni am sut i gael cymorth ar gyfer perthnasau yn yr ardal gan eu bod nhw’n byw ymhell i ffwrdd. Roedd hefyd wedi cynnal ymweliadau llesiant pan roedd hi’n ddiogel i wneud hynny, gan sicrhau fod pobl yn ddiogel a’u cyfeirio at gefnogaeth bwrpasol neu ymweliadau eraill os oedd angen gwneud hynny.

Yn ôl Hannah Lloyd, Aseswr Jeff, “Dwi wedi cael pleser yn gweld Jeff yn siarad ac yn rhyngweithio â phobl, mae o’n angerddol ac yn awyddus i wneud y gorau ar eu rhan nhw. Cwblhaodd Jeff ei ddiploma wrth weithio a chefnogi ei ferch gyda dysgu o gartref mewn cyfnod a oedd yn heriol i nifer ohonon ni. Aeth Jeff y tu hwnt i unrhyw ofyn wrth fynd i’r afael â llawer o’i waith yn ystod y 18 mis diwethaf ac mae’n haeddu cydnabyddiaeth am hyn.”
Noddwyd Gan

Achieve More Training

Yn Achieve more Training rydym yn arbenigo mewn darparu hyfforddiant a chymwysterau ar gyfer y Sectorau Addysg, Hamdden/Ffitrwydd a Chwaraeon ac mae gan ein staff dros 30 mlynedd o brofiad ac yn awyddus iawn i rannu eu profiad a'u harbenigedd. Rydym yn cynnig dull cefnogol ac unigol, i sicrhau bod ein dysgwyr yn ennill y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth benodol i'w helpu i adeiladu gyrfa lwyddiannus.

Os oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa mewn rolau gwaith megis hyfforddwr chwaraeon Ysgol, hyfforddwr Ffitrwydd, hyfforddwr Personol, cynorthwyydd Addysgu, hyfforddiant rheoli neu arbenigwr Addysg Gorfforol yna cysylltwch â ni i weld a fedrwn eich helpu.

Rydym yn gweithio'n agos yn gyson gydag ein cyflogwyr gan ddiweddaru ein hystod o hyfforddiant i sicrhau bod ein dysgwyr yn ennill y cymwysterau diweddaraf a mwyaf perthnasol i ddiwallu anghenion ein cyflogwyr, yr economi leol a rhoi i'n dysgwyr y cyfleoedd gorau yn eu gyrfâu.

Croesawn gyflogwyr i gysylltu gyda ni i gymryd y cynnig o gyngor am ddim ar recriwtio, cynllunio olyniaeth, datblygu gweithlu a DPP i'ch helpu i gael eich arfogi orau posib i gyfarfod eich anghenion datblygu gweithlu.