English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2022

PRENTIS Y FLWYDDYN

Gwobr Coleg Cymraeg Cenedlaethol

YN ÔL

Amdan y wobr

I fod yn gymwys ar gyfer Prentis y Flwyddyn - Coleg Cymraeg Cenedlaethol, mae'n rhaid i brentisiaid fod wedi cwblhau rhan o'u Prentisiaeth yn Gymraeg, gan adlewyrchu'r reality fod y gallu i gyfathrebu yn effeithiol mewn gweithle Cymraeg yn hanfodol i fywyd busnes yn Ngogledd Cymru.

manual override of alt text

Llongyfarchiadau Delyth - Prentis y Flwyddyn Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Yn ystod ei phrentisiaeth, gweithiodd Delyth gyda Chyngor Gwynedd ar gytundeb dros dro ac mae wedi cael ei disgrifio fel person sydd bob amser yn gydwybodol a gweithgar. Dechreuodd Delyth gyda phrentisiaeth Diploma Lefel 3 ac ar ôl ei gwblhau, aeth yn ei blaen at Ddiploma Lefel 4. Cyflwynodd ei haseiniadau’n ddwyieithog a’r rhan fwyaf ohonynt yn cael eu cyflwyno yn y Gymraeg.

Yn ystod y cyfnod clo ac yn arbennig ar ddechrau’r pandemig, roedd Delyth yn serennu wrth ymateb i’r sialensiau newydd. Roedd hi’n un o griw bach o staff a oedd yn mynd mewn i swyddfa’r cyngor. Cadwodd bethau i fynd wrth drosglwyddo galwadau i’w chydweithwyr yn eu cartrefi, wrth brosesu taliadau terfynol i gyflenwyr, ac yn bwysig iawn wrth ganfod Cyfarpar Diogelu Personol (PPE) ar gyfer gweithwyr allweddol y Cyngor a helpu i gydlynu danfoniadau.

Trwy’r holl broses byddai Delyth bob amser yn mynychu ei chyfarfodydd prentisiaeth/aseswr rhithwir gyda gwên ar ei hwyneb ac yn llawn brwdfrydedd.

Pan oedd ar fin cwblhau ei chwrs yn Chwefror 2021 cydnabuwyd ei holl waith caled a’i hymdrech yn ei rôl, pan gafodd gynnig cytundeb parhaol gan ei chyflogwr. Dywedodd ei chyflogwr bod Delyth yn ymgeisydd hynod deilwng.

Yn ôl neges gan gyflogwr Delyth:

“Haeddiannol iawn”

Mae Delyth wedi bod yn aelod blaenllaw o’r Tîm; yn ystod y cyfnod clo ; yr unig un ohonom oedd yn mynd i’r swyddfa; ac wedi llwyddo i wneud ei gwaith ei hun yn ogystal â rhoi cymorth i sawl unigolyn o fewn sawl gwasanaeth amrywiol yn y Cyngor. Nid yw wedi cwyno am y gwaith ychwanegol, er fy mod yn sylweddoli fod hyn wedi peri straen iddi oherwydd y sefyllfa (covid).
Noddwyd Gan

Coleg Cymraeg Cenedlaethol

Y Coleg Cymraeg Cenedlaethol sy’n arwain datblygiad addysg a hyfforddiant cyfrwng Cymraeg a dwyieithog yn y sector ôl-orfodol yng Nghymru. Mae’r Coleg yn cyflawni hyn drwy gydweithio mewn partneriaeth gyda phrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a darparwyr prentisiaethau i ddatblygu addysg Gymraeg a dwyieithog.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gosod y nod uchelgeisiol o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Bydd rôl allweddol i addysg a hyfforddiant ôl-orfodol er mwyn sicrhau bod y targed hwn yn cael ei gyrraedd.

Yn ddiweddar, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi ymestyn ei gyfrifoldebau i’r sector ôl-16 yn greiddiol i hynny mae’r Cynllun Gweithredu Addysg Bellach a Phrentisiaethau cyfrwng Cymraeg. Mae cylch ein gwaith yn cynnwys cefnogi Colegau i benodi staff dwyieithog i addysg ym meysydd blaenoriaeth Iechyd a Gofal, Gofal Plant a Gwasanaethau Cyhoeddus. Fel rhan o’r gwaith rydym yn comisiynu a datblygu adnoddau, darparu grantiau hybu a hyrwyddo er mwyn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau cymdeithasol yn ogystal â chefnogi cynllun llysgenhadon cenedlaethol er mwyn annog a dylanwadu ar ddysgwyr i barhau i astudio elfennau o’u cyrsiau trwy gyfrwng y Gymraeg.