English

manual override of alt text

GWOBRAU PRENTISIAETHAU 2023

Partners

YN ÔL

Mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a rhanddeiliaid eraill, mae Hyfforddiant Arfon Dwyfor wedi meithrin perthynas gref a hirdymor â chyflogwyr bach, canolig a mawr. Darperir hyfforddiant ac asesiadau o safon gan y cwmni i ddysgwyr sy’n dilyn prentisiaethau yn y gweithle.

Y Grŵp yw Sefydliad Addysg Bellach mwyaf Cymru ac mae’n un o’r grwpiau colegau AB mwyaf yn y DU. Mae’n cyflogi 2,000 o staff, ac yn darparu addysg i tua 27,000 o bobl ar draws pedair sir. Mae ganddo hefyd gyfleusterau busnes ac ymchwil, ac mae’n gweithredu’n rhyngwladol yn ogystal ag yn rhithwir. Mae Grŵp Llandrillo Menai’n canolbwyntio ar ddarparu’r sgiliau sy’n sicrhau bod economi Gogledd Cymru’n gallu cystadlu a llwyddo. Ehanga gyfleoedd drwy gynnig cwricwlwm estynedig a gwell cyfleoedd dilyniant I ddysgwyr o bob math.

Mae Hyfforddiant Gogledd Cymru’n un o’r darparwyr hyfforddiant preifat uchaf ei barch yng Ngogledd Cymru. Mae gan y cwmni, a sefydlwyd yn 1983, rwydwaith cadarn o gyflogwyr a rhanddeiliaid a darpara Brentisiaethau a Rhaglenni O Fudd-dâl i Waith mewn amrediad o feysydd galwedigaethol, drwy Lywodraeth Cymru, rhaglenni a gyllidir gan yr Adran Gwaith a Phensiynau, a sefydliadau trydydd sector.

Prif noddwyr

Mae Babcock yn gwmni amddiffyn rhyngwladol sydd yn gweithredu yn y gwledydd yr ydym yn canolbwyntio ynddynt sef y DU, Awstralasia, Canada, Ffrainc a De'r Affrig, gydag allforion i farchnadoedd ychwanegol. Darparwn ystod o gynnyrch a datrysiadau gwasanaeth i wella galluoedd amddiffyn ein cwsmeriaid ac asedau allweddol. Sail ein busnes yw dealltwriaeth ddofn o integreiddio technoleg a pheirianneg, rheoli isadeiledd a hyfforddiant arbenigol. Rydym yn helpu ein cwsmeriaid ledled y byd i wella gallu, dibynadwyedd ac argaeledd eu hasedau mwyaf allweddol.